Жобосу

N 2 тиркеме

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2008-жылдын 21-апрелиндеги
N 143 Жарлыгы менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу
судьяларды окутуу Борбору жөнүндө
ЖОБО

(КР Президентинин 2008-жылдын 26-декабрындагы
ПЖ N 467 Жарлыгынын редакциясына ылайык)
 

I. Жалпы жоболор

II. Ишинин максаты жана негизи

III. Судьялар Борборунун функциялары

IV. Судьялар Борборунун укуктары

V. Судьялар Борборунун мамлекеттик кызматчыларын укуктук жана социалдык жактан коргоо, алардын милдеттенмелери жана жоопкерчиликтери

VI. Судьялар Борборунун ишин уюштуруу

VII. Судьялар Борборунун ишин токтотуу

 

I. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу судьяларды окутуу Борбору (мындан ары - судьялар Борбору) Кыргыз Республикасынын сотторунун, Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин жана сотторунун аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларынын квалификациясын жогорулатууну пландаштыруу, уюштуруу жактан камсыз кылуу, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун кызмат ордуна талапкерлерди окутууну жүргүзүүнү жүзөгө ашырууга чакырылган.

2. Судьялар Борбору өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, ушул Жобону, башка ченемдик-укуктук актыларды, ошондой эле билим берүү программасы жагындагы кызматташтык маселеси боюнча эларалык уюмдар жана мекемелер менен түзүлгөн макулдашууларды жана келишимдерди жетекчиликке алат.

3. Судьялар Борбору юридикалык жак болуп саналат, анын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин сүрөтү бар, аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү болот, мыйзамдарга ылайык юридикалык жактын укуктарына, милдеттерине жана жоопкерчилигине ээ.

4. Судьялар Борборунун мүлкү ага оперативдүү башкаруу укугунда бекитилип берилет, менчиктештирүүгө же башка ыкма менен ажыратып алууга жатпайт.

 

II. Ишинин максаты жана негизи

7. Судьялар Борборунун негизги максаты төмөнкүлөр аркылуу сот адилеттигин жүргүзүүнүн сапатын жогорулатууга көмөк көрсөтүү болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын судьяларынын, Кыргыз Республикасынын сотторунун, Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин, соттук аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрүнүн аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларын кесиптик жактан даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу;

- Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларынын кызмат ордуна талапкерлерди окутуу.

8. Судьялар Борбору өз ишин уюштуруу, окуу-усулдук жана илим-изилдөө багыттары боюнча жүргүзөт.

 

III. Судьялар Борборунун функциялары

9. Судьялар Борбору төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

- окутуу процессинде судьяларды, сот системасынын мамлекеттик кызматчыларын алардын практикалык ишинде зарыл болгон маалыматтар жана материалдар менен камсыз кылат;

- соттук жана укуктук реформаларды жүргүзүү жагындагы мыйзамдарды өркүндөтүү маселеси боюнча илимий-практикалык конференцияларды, анын ичинде эларалык, талдоого алуу изилдөөлөрүн уюштурат жана өткөрөт;

- окуу процессин камсыз кылат жана лекторлор катары Кыргыз Республикасынын судьяларын, практикалык юристтерди, жогорку окуу жайларынын профессор-окутуучулар курамын жана башка адистерди тартат;

- Кыргыз Республикасынын Конституциялык Соту, Жогорку Соту менен бирдикте окуу-тематикалык пландарды, окуу куралдарын жана усулдук материалдарды иштеп чыгат;

- мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына комментарийлерди жазуу боюнча судьялардын, сот системасынын башка мамлекеттик кызматчыларын, практикалык юристтердин ичинен жумушчу топторду түзөт;

- квалификацияны жогорулатуу жагында алардын тажрыйбасын үйрөнүү жана пайдалануу максатында четөлкөлөрдүн укуктук, илимий жана билим берүү мекемелери жана эларалык уюмдар менен кызматташтык жүргүзөт;

- ресурстук борборду түзөт жана аны юридикалык жана башка адабияттар менен туруктуу жаңылап турат;

- басма ишин жүргүзөт;

- жергиликтүү соттордун судьяларынын, Кыргыз Республикасынын сотторунун аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин, соттук аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчыларынын Кыргыз Республикасынын судьяларынын Кеңеши бекиткен программа боюнча квалификациясын жогорулатуу боюнча окууларды өткөрөт;

- Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларынын кызмат ордуна талапкерлерди Кыргыз Республикасынын судьялар Кеңеши бекиткен программа боюнча окутууну өткөрөт;

- мамлекеттик, муниципалдык, коомдук жана жеке мекемелер жана уюмдар, анын ичинде четөлкөлүк уюмдар менен билим берүү процессинин үзгүлтүксүздүгүн жана системалуулугун камсыз кылуу максатында байланыш түзөт жана өнүктүрөт;

- сот-укуктук реформалар жагында эларалык программаларды жана долбоорлорду илимий-усулдук жактан камсыз кылууну жүзөгө ашырат;

- билим берүү процессин өркүндөтүү, ага жаңы билим берүү жана маалыматтык технологияларды киргизүү, судьялар Борборунун материалдык-техникалык базасын өркүндөтүү боюнча чараларды көрөт;

- кийинки жылга судьялар Борборунун бюджетинин долбоорун иштеп чыгат жана Кыргыз Республикасынын судьялар Кенешине сунуш кылат, өз бюджетинин чегинде судьялар Борборунун программасында каралган иш-чараларды финансылоону камсыз кылат;

- максаттарга жана жүктөлгөн милдеттерге жетишүү үчүн зарыл болгон башка функцияларды да аткарат.

 

IV. Судьялар Борборунун укуктары

10. Судьялар Борбору өз компетенциясынын чегинде төмөнкүлөргө укуктуу:

- милдеттерди жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды мамлекеттик органдардан, мекемелерден, уюмдардан белгиленген тартипте суратууга жана алууга;

- судьялар Борборунун мамлекеттик жана башка кызматчыларынын эмгек акы шартын, материалдык жана социалдык жактан камсыз кылууну жакшыртуу жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын судьялар Кеңешине киргизүүгө;

- жергиликтүү соттордун судьяларынын, Кыргыз Республикасынын сотторунун аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларынын, Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин, соттук аткаруучулар кызматынын бөлүмүнүн мамлекеттик кызматчыларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча окутууларды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларынын кызмат ордуна талапкерлерди окутууну жүргүзүүгө;

- лекторлорду жалдоого жана аларга окуган лекциялары жана практикалык сабактарды өткөндүгү үчүн ушул максаттарга бөлүнгөн финансылык каражаттардын чегинде акы төлөп берүүгө;

- мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу, укук колдонуу тажрыйбасы боюнча баяндамаларды жана усулдук окуу куралдарын жазуу боюнча адистердин жана эксперттердин тобун уюштурууга.

 

V. Судьялар Борборунун мамлекеттик кызматчыларын укуктук жана социалдык жактан коргоо, алардын милдеттенмелери жана жоопкерчиликтери

11. Судьялар Борборунун мамлекеттик кызматчыларын укуктук жана социалдык жактан коргоо мамлекеттик кызмат, социалдык, пенсиялык камсыздандыруу, эмгек жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө салынат.

12. Судьялар Борборунун мамлекеттик кызматчылары:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, жеке жана юридикалык жактардын мыйзам менен корголуучу укуктарын жана таламдарын катуу сактоого милдеттүү;

- алар өздөрүнүн милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жоопкерчиликке тартылышат;

- судьялар Борборунун мүлкүнө зыян келтиргендиги үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жоопкерчилик тартышат.

 

VI. Судьялар Борборунун ишин уюштуруу

13. Судьялар Борборуна Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун төрагасы тарабынан кызматка дайындалып жана бошотула турган директор башчылык кылат.

14. Судьялар Борборунун штаттык орундарын судьялар Борборунун мамлекеттик кызматчыларынын жалпы санынын Кыргыз Республикасынын Президенти бекиткен чектеринде судьялар Борборунун директору бекитет.

15. Судьялар Борборунун директору:

- судьялар Борборунун ишине жетекчилик кылат жана анын иши үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- судьялар Борборунун мамлекеттик кызматчыларынын ортосунда функциялык милдеттерди бөлүштүрөт;

- судьялар Борборунун мамлекеттик кызматчыларынын функциялык милдеттерин жөнгө салган нускамаларды бекитет;

- мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамга ылайык судьялар Борборунун мамлекеттик кызматчыларын кызмат орундарына дайындайт жана бошотот, аларга карата сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- өз компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгарат, алардын аткарылышына контролдук кылат;

- судьялар Борборунун атынан ишеним катсыз эле чыгат, мамлекеттик, муниципалдык, коомдук, жеке органдарда, мекемелерде, уюмдарда жана ишканаларда жана жарандардын алдында анын таламын көздөйт;

- акча, эсептешүү жана башка финансылык документтерге кол коет;

- судьялар Борборунун иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын судьялар Кеңешинин алдында жыл сайын отчет берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана ушул Жобого ылайык башка ыйгарым укуктарды жүргүзөт.

(КР Президентинин 2008-жылдын 26-декабрындагы ПЖ N 467 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

16. Кыргыз Республикасынын судьялар Кеңеши судьялар Борборунун иши жөнүндө ар жылдык отчеттун жыйынтыгы боюнча судьялар Борборунун директорун ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө сунуш менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун төрагасына кайрылууга укуктуу.

17. Судьялар Борборунун директору ага жүктөлгөн ыйгарым укуктарды талаптагыдай эмес аткарган учурда судьялар Кеңеши ушул Жобонун 17-пунктунда көрсөтүлгөн ар жылдык отчетту угууга чейин эле аны ээлеген кызмат ордунан бошотуу жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун төрагасына киргизүүгө укуктуу.

 

VII. Судьялар Борборунун ишин токтотуу

18. Судьялар Борборунун иши ал кайра уюшулган же жоюлган учурда токтотулат. Судьялар Борборун кайра уюштуруу же жоюу, судьялар Борборунун аталышын өзгөртүү, ушул Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү же аны жаңы редакцияда кабыл алуу жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын Жогорку Соттун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жүргүзүлөт.

(КР Президентинин 2008-жылдын 26-декабрындагы ПЖ N 467 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

19. Судьялар Борборунун иши токтотулган учурда анын ишинин учурунда пайда болгон документтер Кыргыз Республикасынын архив фонду жөнүндөгү мыйзамга ылайык сакталат жана пайдаланылат.

 

Байланыш маалыматы

720040, Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү, 205
 
Жогорку Соттун электрондук почтасы - supcourt@sot.kg
 
 

 

Иштөө графиги

Дүйшөмбү - Жума     08:30 – 17:30

  Түшкү тыныгуу       12:00 – 13:00